On Assignment Betekenis Van

Translation and Meaning of assignment in Almaany English-Dutch Dictionary

  • Een niet terugkerende cheque ( een cheque die niet veranderd kan worden of afgeschreven )
  • taak , opdracht ; overdracht van eigenaarschap of rechten
  • Toewijzingscheque wet ( een wet die zich bezig houdt met het toewijzen van een schuld van schuldeiser naar een derde persoon )
  • Opbrengsten cheque ( een cheque die rechten doorgeeft over opbrengsten van verzekeringsmaatschappij )
  • de taak volbrengen , taak uitvoeren

Synonyms and Antonymous of the word assignment in Almaany dictionary

 1. Synonyms of " assignment "
  ( noun ) : duty assignment , duty ; ( noun ) : legal document , legal instrument , official document , instrument ; ( noun ) : assigning , distribution ; ( noun ) : grant , transferred property , transferred possession ; ( noun ) : undertaking , project , task , labor ; ( noun ) : appointment , designation , naming , decision , determination , conclusion
 2. Synonyms of "duty assignment "
  ( noun ) : assignment , duty
 3. Synonyms of "reading assignment "
  ( noun ) : lesson
 4. Synonyms of "school assignment "
  ( noun ) : schoolwork , assignment
 5. Synonyms of "writing assignment "
  ( noun ) : written assignment , assignment
 6. Synonyms of "written assignment "
  ( noun ) : writing assignment , assignment
 7. Synonyms of " Assignment "
  : Appointment , allotment ; specification , fixing , determination , offer , presentation ; transfer , allowance

Klik op de reden voor uw beoordeling:
Hartelijk dank voor uw beoordeling!
U heeft mee geholpen aan het verhogen van de kwaliteit van onze dienst.

Externe bronnen

Therandom assignmentof the 3,266 respondents to the various types resulted in the division [...]
De willekeurige toekenning van de 3266 deelnemers aan de verschillende condities leidde tot [...]
de verdeling zoals te zien in Tabel 1.
Willekeurige toewijzing is beschikbaar in de volgende plannen
What if someone have dynamic ip and log in to tremogames with my IP adress which wasrandomly assignedto him?
Wat als iemand hebben dynamische ip en log in op tremogames met mijn IP-adres die willekeurig aan hem toegewezen werd?
When a respondent takes the survey, there is a 50% chance of seeing A, 30% chance of seeing B and 20% chance of seeing C.  Since it isarandom assignment,we do not guarantee the split will be exact, particularly for smaller numbers of participants.
Als een respondent de enquête invult, is de kans 50% dat hij of zij A te zien krijgt, 30% dat hij of zij B te zien krijgt en 20% dat hij of zij C te zien krijgt.  Aangezien het een willekeurige toewijzing is, garanderen wij niet dat de verdeling exact zal zijn, met name bij kleinere aantallen deelnemers.
The most reliable results come from trials where the women have beenrandomly assignedto be screened with mammography or not to be screened.
De meest betrouwbare resultaten worden geleverd door onderzoeken waarin de vrouwen door het toeval zijn verdeeld (gerandomiseerd) in een groep die wordt gescreend door middel van mammografie en een groep die niet wordt gescreend.
In accordance with the applicable laws and legal
[...]
regulations, we have the honour of submitting you our report relating to
[...] the auditingassignmentfor which we [...]
In overeenstemming met de wettelijke en reglementaire
[...]
bepalingen hebben we de eer u verslag uit te brengen over de
[...] uitvoering van de controle-opdracht die ons [...]
Such characteristics and properties shall also be taken into account when such experience leads to a
[...] more stringentassignment.
Met dergelijke kenmerken en eigenschappen moet ook rekening worden gehouden indien ervaring leidt
[...] tot een strengere indeling.
Theassignmentof responsibilities should be agreed with the sponsor before research commences.
Hoe de verantwoordelijkheden liggen, moet vóór de start van het onderzoek met de sponsor worden afgesproken.
The indicator lights, and the songs will be played back inrandomsequence.
De indicator licht op en de nummers worden afgespeeld in willekeurige volgorde.
From this categorised list, the subscribers from the gross sampling were selected via the procedure with fixed interval andrandomstarting point.
Uit deze geordende lijst werden dan de abonnees van de brutosteekproef geselecteerd via de procedure met vast interval en random startpunt.
If you have not personally submitted the personal details (e.g. because the government already disposes of them) and the Federal government acts only as intermediate organisation, then this notice may be passed over on condition that the Federal government, through or in terms of a Law, has received the expressassignmentto collect the personal details and to code them, which subjects it to specific measures, through or in terms of a Law, through which your privacy is protected.
Wanneer de persoonsgegevens niet door u zelf worden overhandigd (bijvoorbeeld omdat de overheid al over deze gegevens beschikt), en de Federale overheid enkel optreedt als intermediaire organisatie, dan kan deze kennisgeving worden overgeslagen op voorwaarde dat de Federale overheid door of krachtens een wet de uitdrukkelijke opdracht heeft gekregen om persoonsgegevens samen te brengen en te coderen, en hierbij is onderworpen aan door of krachtens de wet vastgelegde specifieke maatregelen waarmee uw privacy wordt beschermd.
[...] played back duringRandom(M.I.X.) play in the USB mode, the song can be played back againrandomlyeven if not all [...]
songs on the USB Memory have been played back.
[...] afgespeeld tijdens willekeurig afspelen (M.I.X.) in de USB-modus, kan het nummer opnieuw willekeurig worden afgespeeld, [...] [...]
alle nummers op het USB-geheugen zijn afgespeeld.
A session cookieassignsarandomly-generated, unique identification number to your computer when you access this website.
Een sessiecookie geeft een willekeurig gegenereerd, uniek identificatienummer aan uw computer wanneer u deze website bezoekt.
It is therefore necessary, in order to safeguard public health, that consignments of star anise imported into the Community, which are intended for human consumption or to be used as an ingredient in foodstuffs, are subjected atrandomto sampling and analysis prior to release for free circulation; for the same reason it is necessary to control also the products already on the market.
Teneinde de volksgezondheid te beschermen, is het daarom noodzakelijk dat in de Gemeenschap geïmporteerde zendingen steranijs die bestemd zijn voor menselijke consumptie of om te worden gebruikt als ingrediënt in levensmiddelen, steekproefsgewijs aan bemonsteringen en analyses worden onderworpen voordat zij in het vrije verkeer worden gebracht; om dezelfde reden moeten ook de producten die reeds op de markt zijn, worden gecontroleerd.
The device will beassignedanewrandomlygenerated password and will thus no longer be able to access the network.
Dit apparaat zal van een nieuw willekeurig gekozen wachtwoord worden voorzien en is zodoende van uw netwerk uitgesloten.
However, if the number of farmers to be subject to on-thespot checks exceeds the minimum number of farmers to be subject to on-the-spot checks as provided for in the
[...]
first subparagraph of Article 44(1),
[...] the percentage ofrandomlyselected farmers in [...]
the additional sample should not exceed 25 %.
Indien het aantal ter plaatse te controleren landbouwers evenwel groter is dan het in artikel 44, lid 1, eerste alinea, bedoelde minimumaantal landbouwers bij wie een controle ter
[...]
plaatse moet worden verricht, mag de extra steekproef voor ten
[...] hoogste 25 % uit op aselecte wijze gekozen landbouwers [...]
Also I am responsible for the discussions
[...]
with the municipality, builder, subsidizers, renters, etc for
[...] authorization, contracts,assignmentsand financial funding.
Ook ben ik verantwoordelijk voor het
[...]
overleg met de gemeente, aannemer, subsidiënten, huurders, etc tbv
[...] vergunningen, contracten, opdrachten en financiering.
In many cases, however, this information will be readily available, either through relevant collective agreements which could serve as a reference point, or through information
[...]
from the user enterprise itself, which may have to be gathered anyway in the
[...] process of arranging particularassignments.
In veel gevallen zal die informatie evenwel onmiddellijk beschikbaar zijn, ofwel via de betrokken collectieve overeenkomsten, die als referentiepunt kunnen dienen, ofwel via de
[...]
inlenende onderneming zelf, die deze gegevens in elk geval toch moet verzamelen
[...] om de specifieke opdrachten vast te stellen.
Assignmentsin which the student is asked to write down information over the course of several days/weeks should be made available digitally.
Opdrachten waarin de student wordt gevraagd gegevens te noteren over meerdere dagen/weken zouden digitaal ter beschikking moeten worden gesteld.
The judgment comprises advice to the university college's management on the
[...]
merits of the complaint and may contain recommendations relating to the
[...] revision of educationassignmentsand programs.
De uitspraak bestaat uit een advies aan het hogeschoolbestuur over de
[...]
gegrondheid van de klacht en kan aanbevelingen omvatten met betrekking tot de
[...] herziening van onderwijsopdrachten en programma's.
If all values were below the detection limit, weassignedavalue smaller than the average of the detection limits in the star.
Wanneer alle waarden kleiner waren dan de detectielimieten, geven we in de ster een waarde kleiner dan het gemiddelde van de detectielimieten.
3.5 For activities orassignmentswhere, because of their nature and size, no quotation or order confirmation is sent, the agreement will be realised at the moment the Supplier or someone on behalf of the Supplier actually begins to carry out the agreement and, in such cases, the invoice will be considered as the order confirmation and at the same time is deemed to correctly and completely represent the agreement.
3.5 Voor werkzaamheden of opdrachten waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat door of namens de Leverancier daadwerkelijk met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen, terwijl in zo’n geval de factuur als opdrachtbevestiging wordt beschouwd, welke tevens geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Security in the form of offshore first or second priority pledges orassignmentsof securities held offshore by a shareholder of the buyer/borrower or by the buyer/borrower itself, or cash on deposit in an offshore account.
Zekerheid in de vorm van pandrechten van eerste of tweede rang op of cessies van effecten die buiten het projectland worden aangehouden door een aandeelhouder van de afnemer/kredietnemer of door de afnemer/kredietnemer zelf, of in de vorm van een kasdeposito op een rekening buiten het projectland.
In order to ensure this independence, decisions on the appointment and removal from office of the head of the data-protection secretariat should be taken by the Deputy Secretary-General of the Council, acting on a proposal of the joint supervisory bodies, and the other officialsassignedto the data-protection secretariat should be placed exclusively under the instructions of the head of the data-protection secretariat.
Ter waarborging van die onafhankelijkheid dienen besluiten inzake de benoeming en ontzetting uit het ambt van het hoofd van het gegevensbeschermingssecretariaat te worden genomen door de plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad, handelend op voorstel van de gemeenschappelijke controleorganen, en dient het overige personeel van het gegevensbeschermingssecretariaat uitsluitend onder leiding van het hoofd van het gegevensbeschermingssecretariaat te staan.

0 thoughts on “On Assignment Betekenis Van

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *